Công tác dân vận qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

  • T.H
  • /
  • 28/08/2014

Công tác dân vận phải đạt được mục tiêu “phát triển dân sinh, nâng cao dân trí, phát huy dân chủ, đảm bảo dân an”.

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ngân hàng nhà nước – CN Bình Thuận ký kết chương trình phối hợp

      Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, ngày 07/8/2013 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 20-NQ/TU để triển khai thực hiện; đồng thời, tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đảng các sở, ngành, mặt trận, các đoàn thể tại địa phương tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện... Theo đó, 15/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh và 504 tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2765 để triển khai thực hiện trong hệ thống chính quyền và các cơ quan nhà nước với những nhiệm vụ và giảo pháp rất cụ thể; tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, các ngành đã tổ chức 472 lớp học tập, quán triệt cho 53.486 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

      Qua 01 năm thực hiện Nghị quyết 25 gắn với tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các cấp, các ngành trong tỉnh đã xác định rõ nhiệm vụ và có sự phối hợp đồng bộ hơn trong thực hiện công tác dân vận. Thứ nhất là cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận hằng năm; tổ chức tập huấn công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền cho đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo các cơ chế, mô hình "một cửa", "một cửa liên thông", "một cửa hiện đại"... tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Từ sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể các cấp và thông qua hình thức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp đã giải quyết kịp thời những bức xúc, phản ánh, kiến nghị của nhân dân ngay tại cơ sở, hạn chế đáng kể tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Thứ hai là, trong thực hiện nhiệm vụ, các cấp chính quyền, cơ quan hành chính đã nghiên cứu, cụ thể hóa các chính sách, quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, giải quyết tốt nhu cầu, lợi ích thiết thực của nhân dân. Thời gian gần đây, trước kỳ họp HĐND tỉnh thì UBND tỉnh làm việc với các ngành về kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất, phản ánh của cử tri; việc tổ chức nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tham vấn ý kiến nhân dân trước khi ban hành chính sách hoặc quyết định có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân được chú trọng; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình. Thứ ba là, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích với nhiều điển hình, mô hình tiêu biểu và được nhân rộng ở các cấp, các ngành. Ghi nhận thành tích đạt được từ các phong trào thi đua, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt biểu dương 40 tập thể, 20 cá nhân điển hình trong công tác dân vận và 250 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. thực hiện tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh... Thứ tư là, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động với phương châm hướng mạnh về cơ sở; chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, xây dựng giao thông nông thôn. Ngoài ra, Mặt trận, các đoàn thể đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường... ở cơ sở và đạt được kết quả tốt. Thứ năm là, tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn; nhiều cán bộ đã thể hiện tính năng động, sáng tạo trong công tác, nhạy bén với cái mới, biết gắn nhiệm vụ công tác và phong trào của cơ quan, đoàn thể mình với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

     Có thể nói, Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 20 của Tỉnh ủy (khóa XII) đã tạo chuyển biến lớn trong nhận thức và tổ chức thực hiện công tác dân vận ở các cấp, các ngành trong tỉnh, nhất là công tác dân vận chính quyền. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng tác phong làm việc theo hướng gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến và tận tụy phục vụ nhân dân; quan tâm chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của dân, kịp thời đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc, phát sinh trong nhân dân. Tuy nhiên, một số nơi triển khai học tập, quán triệt nghị quyết còn chậm; việc ban hành văn bản cụ thể hoá Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh còn chung chung; một số UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan nhà nước chưa có văn bản triển khai Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 2765 của UBND tỉnh.

      Để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn, đồng bộ hơn; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức và hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị nhằm đạt được mục tiêu “phát triển dân sinh, nâng cao dân trí, phát huy dân chủ, đảm bảo dân an”.


DÂN VẬN KHÉO

THỰC HIỆN QĐ 217,218

QUY CHẾ DÂN CHỦ

DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN