Image

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI)

     Ngày 01/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 214-KH/TU  chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

DÂN VẬN KHÉO

THỰC HIỆN QĐ 217,218

QUY CHẾ DÂN CHỦ

DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN