Kết quả đánh giá, xếp loại thực hiện QCDC các cơ quan cấp tỉnh năm 2017

Ban Chỉ đạo tỉnh thông báo kết quả đánh giá, xếp loại thực hiện QCDC các cơ quan cấp tỉnh năm 2017.

    Trên cơ sở tự chấm điểm, xếp loại việc thực hiện QCDC năm 2017 của các cơ quan, đơn vị và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ban Dân vận Tỉnh ủy; ngày 19/12/2017, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh đã ban hành Thông báo số 36-TB/BCĐ về kết quả xếp loại thực hiện QCDC năm 2017 đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Theo đó, có 50 cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp loại, gồm: 24 cơ quan thuộc UBND tỉnh; 11 cơ quan thuộc khối Đảng; 6 cơ quan khối Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 9 cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương; 3 đơn vị lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự, Biên phòng).

    Nhìn chung, mức điểm của các đơn vị có khác nhau nhưng 50/50 cơ quan, đơn vị đều đạt trên 90 điểm và được Ban chỉ đạo tỉnh xem xét xếp loại ở mức Tốt. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt hơn nữa chế độ báo cáo định kỳ; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC, việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; việc tổ chức góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan...

    Kết quả xếp loại thực hiện QCDC hàng năm cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, nhận xét, xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là thủ trưởng cơ quan, đơn vị.


DÂN VẬN KHÉO

THỰC HIỆN QĐ 217,218

QUY CHẾ DÂN CHỦ

DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN