DANH SÁCH TÀI LIỆU

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tác giả
1

Kế hoach số 189-KH/TU, ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm Dân vận khéo” 2020

6/1/2020 9:45:20 AM Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2

Kế hoạch số 197-KH/TU, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết, biểu dương, khen thưởng điển hình phong trào thi đua ""Dân vận khéo"" giai đoạn 2016-2020

5/4/2020 11:02:10 AM Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3

Kế hoạch số 06-KH/BDVTW, ngày 19/02/2020 của Ban Dân vận Trung ương thực hiện ""Năm dân vận khéo"" 2020

2/27/2020 10:34:38 AM Ban Dân vận Trung ương
4

Thông báo số 47-TB/BCĐ, ngày 07/01/2020 của BCĐ thực hiện QCDC tỉnh ý kiến kết luận của đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện QCDC năm 2019 và triển khai NVTT năm 2020

1/15/2020 2:49:51 PM BCĐ thực hiện QCDCCS tỉnh
5

Thông báo số 48-BC/BCĐ, ngày 08/01/2020 của BCĐ thực hiện QCDC tỉnh về kết quả xếp loại thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

1/15/2020 7:57:35 AM BCĐ thực hiện QCDCCS tỉnh
6

Báo cáo số 52-BC/BCĐ, ngày 07/01/2020 của BCĐ thực hiện QCDC tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

1/15/2020 7:55:12 AM BCĐ thực hiện QCDCCS tỉnh
7

Công văn số 1132-CV/BDVTU, ngày 08/01/2020 về tiếp tục tham gia Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo”.

1/14/2020 4:44:33 PM
8

Báo cáo số 494-BC/BDVTU, ngày 28/10/2019 kết quả triển khai Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017-2020.

11/19/2019 10:09:51 AM Ban Dân vận Tỉnh ủy
9

Báo cáo số 500-BC/BDVTU, ngày 08/11/2019 kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 20 năm "Ngày Dân vận của cả nước" và phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2019

11/19/2019 10:00:41 AM Ban Dân vận Tỉnh ủy
10

Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

10/29/2019 11:16:05 AM Bộ Chính trị
11

Quy định số 1415-QĐ/TU, ngày 19/8/2014 về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ng

10/29/2019 10:48:46 AM Ban Thường vụ Tỉnh ủy
12

Hướng dẫn số 11-HD/TU, ngày 09/12/2014 của Ban Thường vụ TỈnh ủy về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/29/2019 10:47:12 AM Ban Thường vụ Tỉnh ủy
13

Hướng dẫn số 08-HD/TU, ngày 19/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/29/2019 10:45:52 AM Ban Thường vụ Tỉnh ủy
14

Hướng dẫn số 30-HD/BDVTW, ngày 10/02/2014 của Ban Dân vận Trung ương về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

10/29/2019 10:37:28 AM Ban Dân vận Trung ương
15

Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 15/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)

10/29/2019 10:35:08 AM Ban Thường vụ Tỉnh ủy
16

Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 17/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)

10/29/2019 10:33:18 AM Ban Thường vụ Tỉnh ủy
17

Công văn số 3488/UBND-SNV, ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

10/29/2019 10:23:02 AM UBND tỉnh
18

Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/29/2019 10:21:35 AM Ban Thường vụ Tỉnh ủy
19

Công văn số 1213-CV/TU, ngày 19/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận chính quyền

10/29/2019 10:18:14 AM Ban Thường vụ Tỉnh ủy
20

Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới.

10/29/2019 10:14:12 AM Ban Thường vụ Tỉnh ủy
21

Kế hoạch số 1273-KH/BDVTW, ngày 12/10/2017 của Ban Dân vận Trung ương tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo", giai đoạn 2017-2020

10/29/2019 10:11:35 AM Ban Dân vận Trung ương
22

Công văn số 712-CV/BDVTU, ngày 23/5/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về đẩy mạnh triển khai Cuộc thi viết về tấm gương "Dân vận khéo"

10/29/2019 10:09:06 AM Ban Dân vận Tỉnh ủy
23

Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 23/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

10/29/2019 10:06:17 AM Ban Thường vụ Tỉnh ủy